Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Restaureringskonst

( 60 högskolepoäng )

Fotograf: Anders Engström

 

Restaureringskonst 2017/18

Tema: Bostadsarkitektur. Förvalta, förädla, förvanska?

Kursen Restaureringskonst som är en ettårig utbildning på avancerad nivå ger en kvalificerad spetskompetens åt redan professionella inom området arkitekturrestaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas genom föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, olika grupparbeten, studieresor och skissövningar. Kursen är praktikbaserad och multidisciplinär för att stimulera en aktiv diskussion mellan olika yrkeskategorier. Vissa utbildningsmoment kan vara på engelska. Restaureringskonst vänder sig till arkitekter, ingenjörer, antikvarier, konservatorer med flera, med arkitektexamen eller motsvarande och med minst ett års relevant yrkeserfarenhet.

Fakta

Nivå: post-master
Behörighetskrav: arkitektexamen eller motsvarande och med minst ett års relevant yrkeserfarenhet
högskolepoäng: 60
Omfattning: 1 läsår
Undervisningsspråk: svenska

Det byggs bostäder i Sverige som aldrig förr och fler ska det bli om den statliga bostadspolitiken om 250 000 nya bostäder till år 2020 ska förverkligas. Det handlar främst om nya bostadshus och bostadsområden men även om ombyggnader av befintliga byggnader med andra funktioner som industrier, skolor och kontor. Samtidigt står det befintliga bostadsbeståndet och särskilt miljonprogrammets bostäder inför ett växande renoveringsbehov. Bostaden, bostadshuset och bostadsområdet hamnar ofta i korselden för olika intressen: kulturhistoriska värden, ekonomisk avkastning, social tillhörighet och hållbar utveckling ställs mot varandra och inte minst mot ett växande bostadsbehov. Hur är det möjligt att möta dessa intressen utan att göra avkall på kulturvärden och arkitektonisk kvalitet?

Årets tema för kursen Restaureringskonst behandlar bostadsarkitekturen som kulturarv, hur bostadshus förvaltas, förädlas alternativt förvanskas genom olika restaureringsåtgärder. En viktig fråga för kursen är hur andra byggnadstyper kan omvandlas till bostäder, förnyas och tillföras nya värden utan att befintliga förminskas. Få andra byggnadstyper vittnar om moderniseringsiver och förändrade livsstilsideal, om maktförhållanden och könsroller som bostadshuset. Var går gränsen mellan förädling och förvanskning av kulturhistoriska och arkitektoniska värden i bostadsarkitekturen? Hur kan kulturhistoriska värden behållas samtidigt som moderna krav på tillgänglighet och hållbarhet tillgodoses?

Under kursen utvecklar studenterna sitt restaureringsideologiska synsätt liksom sin gestaltningsförmåga i förhållande till äldre och yngre byggnadsbestånd. Kursen förbereder studenterna att arbeta med restaureringsprojekt från material- till stadsplanenivå, från musealt bevarande till rekonstruktioner och från kvalificerade ombyggnader till krävande nytillskott.

 Parallellt med årets fokus på bostadsrestaureringar behandlar kursen restaureringskonstens kärnfrågor med studier i restaureringshistoria och restaureringsideologi, charters och regelverk. Förundersökningens metodik (uppmätningar, dokumentation, arkiv- och litteraturforskning), kulturhistorisk värdering samt konstnärlig gestaltning. Ytterligare kärnfrågor för restaureringskonsten utgörs av traditionella och nyare byggnadsmaterial, byggnadsteknik och arkitekturhistoria.

Kursen omfattar 60 högskolepoäng (kan tillgodoräknas inom en forskarutbildning), vilket innebär heltidsstudier koncentrerat under sju kursperioder. Visst helgarbete i kursperioderna och visst hemarbete mellan perioderna kan förekomma.

Kursstart: 4 september 2017 – kursavslutning 25 maj 2018.
Kursperioder:
HT 2017, vecka 36-38, 42-43 och 48-49.
VT 2018, vecka 4-5, 10-11. 15-16 och 19-21.

Kursupplägget medger yrkesverksamhet mellan de schemalagda perioderna. Kursen avslutas med en rapport och en utställning.

Kortare resor inom Sverige och en resa utomlands. Studenterna bidrar till kostnader för resa och logi, med 6 500 kr/termin, sammanlagt 13 000 kr.

Kursen leds av gästprofessor/arkitekt Torun Hammar och lektor/arkitekt Cecilia Sagrén. Ett flertal internationella och svenska gästlärare medverkar.

Kontakt för frågor: cecilia.sagren@kkh.se

Sista ansökningsdag den 3 maj 13:00. Ansök via länken

 

Prospekt 2017


Finansiering och studieavgifter

Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 307 000 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden. Läs mer om studieavgifter

  

Pågående kurs 2016/17: Framtidsfrågorna

 

Slussen, Stockholm. Foto: Lars Epstein

Foto: Lars Epstein

 

Fronten inom restaureringskonst, var finns den? Vilka är våra framtidsfrågor? Framtidens arkitektur skapas i transformation och kritisk restaurering. 70% av arkitekturuppgifterna handlar om befintliga byggnader vilket gör spetskompetens inom restaurering centralt för vårt samhällsbygge. Temat framtidsfrågor undersöker restaureringskonstens milstolpar: Var befinner sig restaureringskonsten och hur har utvecklingen sett ut nationellt och internationellt? Vad är det bästa som utförts, hur och varför?

Vi granskar olika vägskäl där val mellan bevarande och förnyelse ställts på sin spets. Vi studerar aktuella frågeställningar; Krig, konflikt, migration – hur påverkas kulturarvet? Historielöshet och identitetsfrågor. Ett snabbt växande kulturarv – vems ansvar? Håller kulturvärdena på att omdefinieras – exemplet Kiruna? Hur tar vi hand om modernismen och arkitekturarvet från 1970, 1980 och 1990-talet? Arkitektur- och restaureringshistoriens spridningsområden – influenser och gränser – t.ex. runt Östersjön. Diskursen prövas och utvecklas i experimentella arbeten och går på djupet med framtidens restaureringsuppgifter.

Parallellt med årets tema om restaureringskonstens framtidsfrågor lägger vi extra tyngd på uppdatering av kunskap om restaureringspraktikens kärnfrågor. Kortare resor inom Sverige och Norden samt en längre Europaresa ger underlag för egna studier och leder debatten framåt.

Restaureringskonst vänder sig till arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer, antikvarier, konservatorer med flera, med arkitektexamen eller motsvarande och med minst ett års relevant yrkeserfarenhet. Kursen är multidisciplinär för att stimulera en aktiv diskussion mellan olika yrkeskategorier. Kurspoängen kan tillgodoräknas i en forskarutbildning.

 


Tidigare kurser