Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Restaureringskonst

( 60 högskolepoäng )

Foto: Anders Engström

2017/18: Tema: Bostadsarkitektur. Förvaltning, förädling, förvanskning?

Kursen undersöker bostadsarkitekturen som kulturarv, hur bostadshus och bostadsområden förvaltas, förädlas alternativt förvanskas genom restaureringsåtgärder, förtätningar och omvandlingar. Vi studerar också hur andra byggnader kan byggas om till bostäder och tillföras nya kvaliteter. Hur är det möjligt att tillgodose dagens stora behov av bostäder och samtidigt tillvarata kulturhistoriska och arkitektoniska värden?

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom restaureringsfältet. Arkitekter, antikvarier, konservatorer, ingenjörer m fl. Ettårig kurs om sju schemalagda block. Undervisningsspråk svenska.

Kurslängd 60 hp. Kursstart 4 september 2017, kursavslut 25 maj 2018.

Sista ansökningsdag den 3 maj. Digital ansökan öppnar inom kort.

Mer info om kursen kommer.

 

 

Slussen, Stockholm. Foto: Lars Epstein

Foto: Lars Epstein

 

2016/17: Framtidsfrågorna

Fronten inom restaureringskonst, var finns den? Vilka är våra framtidsfrågor? Framtidens arkitektur skapas i transformation och kritisk restaurering. 70% av arkitekturuppgifterna handlar om befintliga byggnader vilket gör spetskompetens inom restaurering centralt för vårt samhällsbygge. Temat framtidsfrågor undersöker restaureringskonstens milstolpar: Var befinner sig restaureringskonsten och hur har utvecklingen sett ut nationellt och internationellt? Vad är det bästa som utförts, hur och varför?

Fakta

Nivå: post-master
Behörighetskrav: arkitektexamen eller motsvarande och med minst ett års relevant yrkeserfarenhet
högskolepoäng: 60
Omfattning: 1 läsår
Undervisningsspråk: svenska

Vi granskar olika vägskäl där val mellan bevarande och förnyelse ställts på sin spets. Vi studerar aktuella frågeställningar; Krig, konflikt, migration – hur påverkas kulturarvet? Historielöshet och identitetsfrågor. Ett snabbt växande kulturarv – vems ansvar? Håller kulturvärdena på att omdefinieras – exemplet Kiruna? Hur tar vi hand om modernismen och arkitekturarvet från 1970, 1980 och 1990-talet? Arkitektur- och restaureringshistoriens spridningsområden – influenser och gränser – t.ex. runt Östersjön. Diskursen prövas och utvecklas i experimentella arbeten och går på djupet med framtidens restaureringsuppgifter.

Parallellt med årets tema om restaureringskonstens framtidsfrågor lägger vi extra tyngd på uppdatering av kunskap om restaureringspraktikens kärnfrågor. Kortare resor inom Sverige och Norden samt en längre Europaresa ger underlag för egna studier och leder debatten framåt.

Restaureringskonst vänder sig till arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer, antikvarier, konservatorer med flera, med arkitektexamen eller motsvarande och med minst ett års relevant yrkeserfarenhet. Kursen är multidisciplinär för att stimulera en aktiv diskussion mellan olika yrkeskategorier. Kurspoängen kan tillgodoräknas i en forskarutbildning.

Kursens struktur

Kursen indelas i schemalagda perioder (helgarbete kan ingå) förlagda till Kungl. Konsthögskolan, däremellan ingår visst hemarbete. Perioderna är uppdelade i schemalagda block innehållande föreläsningar, studiebesök, studieresor, projektarbete och workshops. Grupparbete utgör en del av kursen som består av teoretisk kunskapsuppbyggnad i kombination med praktisk tillämpning. Kursen avslutas med en gemensam rapport och utställning. Kursens upplägg medger yrkesverksamhet mellan de schemalagda blocken.

En rad internationella och svenska gästlärare medverkar i kursen. Kortare resor inom Sverige och en längre utomlands ingår. Studenter bidrar till kostnader för resa och logi, 6 500 kr/termin, sammanlagt 13 000 kr. De som inte har möjlighet att delta i resor ges ersättningsuppgift. Kursen ges på svenska med undantag för vissa delar som ges på engelska.

Kursen leds av professor i restaureringskonst, arkitekt Kerstin Barup och lektor/arkitekt Cecilia Sagrén. Har du frågor om kursen, skicka ett mail till Cecilia.Sagren@kkh.se

Finansiering och studieavgifter

Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 307 000 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden. Läs mer om studieavgifter

 

Kursprospekt för 2016/17 som PDF


 


Tidigare kurser