Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

KKH-studenter i samarbete med Örebro läns museum

Utställningen ”Ingen Äger Tiden” är ett kreativt undersökande samarbete mellan Örebro läns museum och studenter från Kungliga Konsthögskolan. Öppning 24 mars.
Målet med samarbetet är att utveckla ett historiskt medvetande som är inkluderande. Tjugotre konstnärer, som också är studenter på KKH, utforskar och tolkar museets samlingar för att diskutera och ompröva historiska och samtida relationer mellan föremål, plats och gemenskap.
Utställningen vill synliggöra och kommentera hur historia skrivs, och hur den omvärderas och omformuleras beroende vem som använder sig av den. Vad betyder det att ingen äger tiden?
”Det första steget mot en mer mångfaldig syn på kulturarv börjar med att offentliga institutioner öppet redovisar de värderingar som ligger bakom ett specifikt urval. Frågan som varje kulturarvsinstitution behöver besvara är: Vilka värderingar ligger bakom att vi definierar ett visst föremål eller en viss företeelse som kulturarv, och vad vi vill berätta med hjälp av det specifika urvalet?”
Qaisar Mahmood, Jakten på svenskheten (2012).

Utställningen har möjliggjorts på initiativ av professor Lina Selander.

Läs mer på Örebro läns museums webbsida.